Hang sing industrial co., LTD.
Contact: Sam Yang

Tel: 13829902671

Fax: 0752-3858388
Mail: hangsing@126.com

Address: Guangdong Province, Huizhou City, Zhongkai Gaoxin District, Lilin Town, Yingguang Village, Yangwuying Group, #388

Contact Us

  
Hang sing industrial co.,LTD.
Tel: 0752-3862138
Fax: 0752-3858388
Contact:Sen Yang
Tel:+86 13829902671
Mail:hangsing@126.com
Address: Guangdong Province, Huizhou City, Zhongkai Gaoxin District, Lilin Town, Yingguang Village, Yangwuying Group, #388