Hang sing industrial co., LTD.
Contact: Sam Yang

Tel: 13829902671

Fax: 0752-3858388
Mail: hangsing@126.com

Address: Guangdong Province, Huizhou City, Zhongkai Gaoxin District, Lilin Town, Yingguang Village, Yangwuying Group, #388

Products